นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 35)

ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.48 น. เปิดอ่าน 21 ครั้ง พิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Nov

10

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.46 น. , เปิดอ่าน 21 ครั้ง