นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสำเริง โกมุติบาล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทร 0819919429
นางสาววีณา มงคลยศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางวรางคณา เพ็งกระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 081-293-9100
นายสันติสุข โพธิ์แจ้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เบอร์โทร 061-464-2316
นายสมยศ ภิญญภาค
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 094-310-9679
นางสาวธัญพร ควรสนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชดาพร อมรเวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวบุษยา เรืองเดช
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางศคิธร กันทะทอง
พนักงานทำความสะอาด
นายนพดล เรืองมงคล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายวิชาญ โพธิกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายจำปี เกตุรงค์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
เบอร์โทร 083-158-1375
นายประมวล สรรเสริญ
คนงานประจำรถขยะ
นายราเชนทร์ สุขสะอาด
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร 080-849-8625
นายธีรัตม์ บุญศิริ
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร 083-084-1088
นายชูชีพ การสังเวชณ์
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร 061-319-9837

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น