นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ระเบียบและกฏหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER17/DRAWER080/GENERAL/DATA0000/00000051.PDF

พ.ร.บ.กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

http://www.phichitpao.go.th/picture/ml2-5/ml2-5-2.pdf

ระเบียบและข้อกฏหมาย เพิ่มเติม

http://inthai.info/_rss/readall.php?cat=9