นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

คณะผู้บริหาร

นายวิทยา กิจลำมี
นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค
นางวาสนา ไตรถวิล
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค
นายวิเชียร ทรงลำเจียก
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค
นายเซ้ง ทองเหลือง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายปรีชา ฉายรัศมี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี