นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

คำแถลงนโยบาย

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายวิทยา กิจลำมี

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบางนมโค 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนมโค

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายวิทยา กิจลำมี ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

อำเภอเสนา

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบางนมโค

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนมโค

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน    ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบางนมโค ที่เคารพ

           ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนมโคผู้ทรงเกียรติ

          กระผม นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาลและพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลบางนมโคที่เคารพรักทุกท่าน เพื่อที่จะได้รับทราบโดยทั่วกัน ก่อนอื่นกระผมใคร่ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 อย่างมากมาย สูงถึงร้อยละ 86.21 นั้น กระผมและทีมงานรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณาที่ทุกท่านได้มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับเราในครั้งนี้ และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันพัฒนาบ้านของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความพร้อมและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามนโยบายของทีมบางนมโครวมใจที่ว่า "เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้" เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหานานาประการของท้องถิ่นบ้านเราและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง

บัดนี้กระผม นายวิทยา กิจลำมี ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโคได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบางนมโคขึ้นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในขณะนี้และจะมีขึ้นต่อไปในอนาคตอีก 4 ปี ข้างหน้า ในการเข้ารับหน้าที่การบริหารราชการเทศบาลตำบลบางนมโค กระผมจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น และจะ  ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบางนมโค ที่เคารพ นับแต่นี้เป็นต้นไป เทศบาลตำบลบางนมโค จะต้องทุ่มเทในการบริหารราชการอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวบางนมโค ด้วยค่านิยมร่วมกันคือ บางนมโครวมใจ "เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ " ในการบริหารราชการเทศบาลบางนมโค กระผมจะยึดมั่นในหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยจะนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาปรับใช้ และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงได้กำหนดนโยบาย (3ส + 1ป) ได้แก่ สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และปรับปรุง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

     1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     1.1 ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้ได้มาตรฐานและซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนนสายหลัก สายรอง ตรอก และซอย ให้ใช้ได้โดยสะดวก ปลอดภัยและเชื่อมโยงถึงกัน

     1.2 ดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดวางระบบป้องกันน้ำท่วมในชุมชน

     1.3 ดำเนินการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

     1.4 ดำเนินการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและสัญลักษณ์จราจรในจุดที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม

     1.5 จัดสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่รวมพักผ่อนและสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน

     1.6 จัดระบบน้ำประปาให้ชุมชนมีน้ำสะอาดอุปโภค - บริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

     2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

    2.1 จัดการศึกษาในระบบให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยการจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา (ไทย - อังกฤษ) และจัดการศึกษานอกระบบให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการในท้องถิ่น รวมถึงการจัดให้มี คณะกรรมการการศึกษาเทศบาล เพื่อทำหน้าที่กำหนดทิศทางการศึกษาของท้องถิ่น

     2.2 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี

     2.3 จัดการฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

     2.4 ดำเนินการส่งเสริมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตำบลบางนมโค เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น

     3. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     3.1 ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ศูนย์ทันตกรรมและบริการนวดแผนไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง

     3.2 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในชุมชน การบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้า

     3.3 ส่งเสริม สนับสนุนบทบาท หน้าที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการสร้างสุขภาพภาคประชาชน

     3.4 พัฒนาและปรับปรุงการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบความร่วมมือจากท้องถิ่นหรือบูรณาการร่วมกัน

     3.5 ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนให้มากขึ้น

     3.6 ปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ สร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมชุมชน

     4. ด้านสังคม

     4.1 ส่งเสริมให้บางนมโคเป็นเมืองสีขาว ต้านภัยยาเสพติดด้วยการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

     4.2 จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม อาทิ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางวัฒนธรรม เป็นต้น

     4.3 ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทสตรี ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ สภาเด็กและเยาวชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชมรมหรือกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

     5. ด้านเศรษฐกิจ

    5.1 ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน ทำให้ประชาชนมีฐานความเป็นอยู่ดีขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

     5.2 ดำเนินการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน

     5.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ใหม่ในตำบลบางนมโค ในรูปการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

     6. ด้านการเมือง การบริหาร

     6.1 ปรับปรุงระบบการบริหารองค์กรตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเน้นการมีส่วนร่วมและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น

     6.2 ส่งเสริมและพัฒนารายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร

     6.3 จัดวางโครงสร้างการบริหารราชการให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่และภารกิจ

     6.4 พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของเทศบาลให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม

     6.5 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอเหมาะสมสำหรับการบริการประชาชน

     6.6 ส่งเสริมให้ข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการพัฒนาความรู้ การศึกษา การฝึกอบรมอย่างเหมาะสม

     6.7 การส่งเสริมให้ความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน

     6.8 วางแผนร่วมกับองค์กรข้างเคียง เพื่อเสนอโครงการที่เกินศักยภาพต่อหน่วยงานเหนือขึ้นไป

     นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบางนมโค ตามที่กล่าวมาแล้วได้วางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง การบริหารข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ให้สำเร็จ กระผมจะต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลบางนมโค เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในการจัดทำคำแถลงนโยบายครั้งนี้ กระผมได้นำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลตำบลบางนมโค และนโยบายการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ของกลุ่ม "บางนมโครวมใจ" มาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของคำแถลงนโยบาย เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับการวางแผนในทุกระดับทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับเทศบาล

     สุดท้ายกระผมขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนมโค ทุกท่านโปรดช่วยกันขับเคลื่อนการบริหารราชการให้เป็นไปโดยราบรื่นและเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด และกระผม ขอถือโอกาสนี้ กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวตำบลบางนมโคทุกท่าน ที่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาทศบาลตำบลบางนมโค และมอบความไว้วางใจให้กระผมทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ กระผมพร้อมทีมงานขอให้คำมั่นสัญญาจะทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

     ขอบคุณครับ

       นายวิทยา กิจลำมี

          นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น