นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

สมาชิกสภา

นายธนู เรืองเดช
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางนมโค
นางลัดดาวัลย์ สนเอี่ยม
รองประธานสภาเทศบาล
นายประเสริฐ ทรัพย์พานิช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายไพรินทร์ สัยยะนิฐี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประชา สุวรส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประดับ ทรงมะลิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุรินทร์ ธนะสัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ร้อยตำรวจเอกสุเทพ โตสูง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายปัญญา กลิ่นหอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสุทีป เกตุจำปา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายมาโนช ศุภผล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายประทุม ธนะนาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2