นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลบางนมโค

เลขที่ 79 หมู่ที่ 7 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 035-750385 , 035-750385

E-mail : ps.bangnomko@hotmail.com

ติดต่อเทศบาล