นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ egp

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๔๑๑ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๐๐๒ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๖๕๐ (กองสาธารณสุขฯ)

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 กองสาธารณสุขฯ

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) หมายเลขทะเบียน กต-๑๘๓๒ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๖๕๐ จำนวน ๓ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) หมายเลขทะเบียน กต-๑๘๖๓ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๔๑๑ จำนวน ๘ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๕๐ เมตร สำนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณราคาของกองช่างเทศบาลตำบลบางนมโค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมประตูห้องปลัด ห้องกองช่าง ห้องสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล. สายบ้านนางเจริญ โพธิ์สกุล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางนมโค (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณราคาของกองช่างเทศบาลตำบลบางนมโค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ตู้ ทะเบียน หมายเลขทะเบียน นค 7776 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อ๑. ชุด PPE ไซส์ L จำนวน ๒๐ ชุด ๒. ชุด PPE ไซส์ XL จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อ๑.ถุงมือยางแบบมีแป้ง ไซส์ M จำนวน ๑๐ กล่อง ๒. ถุงมือยางแบบมีแป้งไซส์ L จำนวน ๑๐ กล่อง (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง