NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

โครงสร้างองค์กร


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางละเอียด ธนะสันต์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสำเริง โกมุติบาล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางวรางคณา เพ็งกระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน