NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

โครงสร้างองค์กร


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสมลักษณ์ อวยพร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางละเอียด ธนะสันต์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสำเริง โกมุติบาล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางภัทรภร แต้พัฒนสกล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางวรางคณา เพ็งกระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุวราภรณ์ จันทร์สายทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางอภิญญา รัตนวรรณ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นายสันติสุข โพธิ์แจ้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวนันทิดา พลายระหาร
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวสุริยา กิจบำรุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมยศ ภิญญภาค
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวธนิดา ศรีตะวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชดาพร อมรเวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวบุษยา เรืองเดช
ผู้ช่วยเหลือคนไข้(งานทันตกรรม)
นางสวิง คนแคล้ว
แม่บ้านทำความสะอาด
นายสมบัติ บุญเทศ
พนักงานขับรถยนต์
นายนพดล เรืองมงคล
ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล
นางสมควร บัวเขียว
ผู้ช่วยบันทึกข้อมูล
นางสาวกนกเกศ เกษมปุระ
แม่บ้านทำความสะอาด
นายจำปี เกตุรงค์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสุเทพ ฤกษ์ศรี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิชัย โพธิกุล
คนงานประจำรถขยะ
นายประมวล สรรเสริญ
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญช่วย เทียนบูชา
คนงานประจำรถขยะ
นายราเชนทร์ สุขสะอาด
คนงานประจำรถขยะ
นายธีรัตม์ บุญศิริ
คนงานประจำรถขยะ
นายอรรถพล ทองศาลา
คนงานประจำรถขยะ
นายชูชีพ การสังเวชณ์
คนงานประจำรถขยะ
นายวุฒิชัย จงแจ้งการ
คนงานประจำรถขยะ