NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

โครงสร้างองค์กร


กองการศึกษา

นายประยูร ดิษฐทองคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวรุ่งนภา คำนาค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวปรีดา บัวด้วง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวดรุญณี ทรงโอวาท
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววราภรณ์ บุญญโชติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสุพรรณศักดิ์ ภูสง่า
นักสันทนาการปฏิบัติการ