NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

โครงสร้างองค์กร


กองช่าง

นายวิชาญ ศรีรุวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศุภสิทธิ์ ฤทธิสนธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนพรัตน์ ไทยแท้
คนงานทั่วไป
นายสันธาร พันธุ์เพ็ง
พนักงานขับรถยนต์
นายสำเริง ชมดี
พนักงานขับรถยกกระเช้า
นายสมพร ยวงใย
คนงานทั่วไป
นายนิพนธ์ กิจรัตนี
คนงานทั่วไป
นายพนม เกตุนาค
คนงานทั่วไป
นายบุญยัง ธนะฤทธิ์
คนงานทั่วไป
นายแสนคม สุธาวัฒน์
คนงานทั่วไป
นายวันเฉลิม เทียนบูชา
คนงานทั่วไป
นายสุเทพ ภิญญภาค
คนงานทั่วไป