NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

โครงสร้างองค์กร


กองคลัง

นางอนัญญา คำหอมกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพิราภรณ์ รุ่งอรุณ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางนุจริญ วงษ์สุภาพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ เกตุศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปิยะนันท์ เล่าทุย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนัชชา กรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนัทธมน ดัษดุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดลยา เรืองเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายประจักษ์ จุลศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอริสา ภู่หอม
คนงานทั่วไป
นางสาวกัญญณ์ฐ วงษ์อนันต์
คนงานทั่วไป