NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

โครงสร้างองค์กร


กองคลัง

นางอนัญญา คำหอมกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพิราภรณ์ รุ่งอรุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางนุจริญ วงษ์สุภาพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสมใจ เกตุศักดิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวพรทิพย์ เกตุศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน