NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

โครงสร้างองค์กร


สำนักงานปลัด

นางธัญจิรา โทนมี
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบางนมโค
นางศิริภรณ์ คืนคลีบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายประกร ฤทธิญาติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายวิรเดช ปิยะวรากร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวภาสินี สัญญากร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวภาสินี สัญญากร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายอภิชาติ เชื้อฉิม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพชรพร กระสินธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
นายเกรียงไกร โคตรมี
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาววรรณศิริ คืนคลีบ
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติงาน