NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

โครงสร้างองค์กร


สำนักงานปลัด

ว่าที่ร้อยเอกชอบ คำน่าน
ปลัดเทศบาลตำบลบางนมโค
นางธัญจิรา โทนมี
รองปลัดเทศบาลตำบลบางนมโค
นายชยพัทธ์ ผ่องไสววงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางศิริภรณ์ คืนคลีบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายวิรเดช ปิยะวรากร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางภาสินี สัญญากร
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายเกรียงไกร โคตรมี
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาววรรณศิริ คืนคลีบ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาวพัชรี พุทธมนต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบััติงาน
นางสาวภัทรภร ป้อมมะลัง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวแสงเดือน เกิดกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางนิชานันท์ ทัศนะโสภณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกาญจนา มีกลิ่นหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายสมชาย แก้วกำพล
พนักงานขับรถยนต์
นายปัญญา ฤกษ์สมพงศ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสัจจา เสาร์สุภาพ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายประสิทธิ์ ทรัพย์วัฒน์
พนักงานดับเพลิง
นายสมพร สนใจ
พนักงานดับเพลิง
นายวาทการ เทียนบูชา
พนักงานดับเพลิง
นายดิษเรศ เจริญสุข
พนักงานดับเพลิง
นายสมนึก เรืองเดช
พนักงานดับเพลิง
นายธีระพงศ์ ฤกษ์ปิ่นทอง
พนักงานดับเพลิง
นายเฉลิมชัย ธนะเมศ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายดำรงค์ฺ ธนะฤทธิ์
พนักงานดับเพลิง
นายจำลอง ศุภเวธี
คนงานทั่วไป