NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

library_books

ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563

08 ตุลาคม 2562
library_books

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

08 ตุลาคม 2562
library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะสำหรับเทศบาล

03 กันยายน 2562
library_books

ประกาศกำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าที่ประชุมในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนมโค สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

30 สิงหาคม 2562
library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์ การหยุดจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น

19 สิงหาคม 2562
library_books

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล

02 สิงหาคม 2562
library_books

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562

02 สิงหาคม 2562
library_books

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562

02 สิงหาคม 2562
library_books

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

02 สิงหาคม 2562
library_books

เรื่อง ขออนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

23 กรกฎาคม 2562
library_books

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

23 กรกฎาคม 2562
library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีแห่เทียน ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป

11 กรกฎาคม 2562
library_books

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

03 กรกฎาคม 2562
library_books

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

31 ตุลาคม 2561
library_books

สถิติการใช้บริการประชาชน

27 มิถุนายน 2562
library_books

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

24 มิถุนายน 2562
library_books

แผนพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบางนมโค ประจำปี 2561-2564

01 มกราคม 2561
library_books

เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

10 มิถุนายน 2562
library_books

ประกาศรับสมัครตำแหน่งในสังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

06 มิถุนายน 2562
library_books

ประกาศรับสมัครตำแหน่งในสังกัด กองการศึกษา

06 มิถุนายน 2562
library_books

ประกาศรับสมัครตำแหน่งในสังกัด กองช่าง

06 มิถุนายน 2562
library_books

ประกาศรับสมัครตำแหน่งในสังกัด กองคลัง

06 มิถุนายน 2562
library_books

ประกาศรับสมัครตำแหน่งในสังกัด สำนักปลัดเทศบาล

06 มิถุนายน 2562
library_books

ประกาศรับสมัครบุคคลกร

06 มิถุนายน 2562
library_books

ประก่าศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560

20 ตุลาคม 2560
library_books

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น(ก.ฌ.)

23 พฤษภาคม 2562
library_books

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 ของเทศบาลตำบลบางนมโค

17 เมษายน 2562
library_books

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 ของเทศบาลตำบลบางนมโค

17 เมษายน 2562
library_books

ข่าวประฃาสัมพันธ์

20 มีนาคม 2562
library_books

ขอเชิญร่วมเปิดบ้านOTOPนวัฒวิถี ตลาดชุมชนคนคลองขนมจีน ณ.วัดมารวิชัย ในวันที่13มีนาคม2562 ในงานจะมีพิธีเปิด โดยท่าน อนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอ เสนา พร้อมมีการจัดจำหน่ายสิ้นค้า ชุมชน ชมตลาดย้อนยุค ในเวลาค

07 มีนาคม 2562
library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์ เป้าหมายและความเป็นมาของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนตำบลบางนมโค

25 กุมภาพันธ์ 2562
library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนโครงการทำหมันสุนัข ประจำปี 2562 ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางนมโค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562

20 กุมภาพันธ์ 2562
library_books

ประกาศ เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร

08 กุมภาพันธ์ 2562
library_books

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางนมโค รอบเดือนตุลาคม

24 ธันวาคม 2561
library_books

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร)

22 พฤศจิกายน 2561
library_books

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

22 พฤศจิกายน 2561
library_books

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21 พฤศจิกายน 2561
library_books

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561

22 พฤศจิกายน 2561
library_books

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563

21 พฤศจิกายน 2561
library_books

ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์

21 พฤศจิกายน 2561
library_books

ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

15 พฤศจิกายน 2561
library_books

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

14 พฤศจิกายน 2561
library_books

ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

12 พฤศจิกายน 2561
library_books

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

31 ตุลาคม 2561
library_books

สรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561

11 ตุลาคม 2561
library_books

แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ \"สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน\"

11 ตุลาคม 2561
library_books

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256

09 สิงหาคม 2561
library_books

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

21 มิถุนายน 2561
library_books

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน

20 มิถุนายน 2561
library_books

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2561

20 มิถุนายน 2561
library_books

แผนปฏิบัติราชการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

02 มิถุนายน 2561