NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างทีั่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประถม/มัธยม,โต๊ะ-เก้าอี้ทำงานครู

เปิดอ่าน 0 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลบางนมโค เรื่องราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างทีั่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประถม,โต๊ะ-เก้าอี้นัำกเรียนมัธยม,โต๊ะ-เก้าอี้ทำงานครู

ราคาอ้างอิง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561


ประกาศราคากลางอื่น ๆ