NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ (บริเวณข้างบ้านทรงไทย) หมู่ที่ 5

เปิดอ่าน 0 ครั้ง เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2561 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ (บริเวณข้างบ้านทรงไทย) หมู่ที่ 5 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา


ประกาศราคากลางอื่น ๆ