NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256

เปิดอ่าน 0 ครั้ง เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2561 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลบางนมโค เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

ประธานสภาเทศบาลตำบลบางนมโค จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ความในข้อ 22 และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนมโค  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนมโค 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ