NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR )โครงการเทลาน ค.ส.ล. โรงเรียนวัดบางนมโค

เปิดอ่าน 40 ครั้ง เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ