NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และรางน้ำ ค.ส.ล. บริเวณภายในโรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์(ไวทย์วรวิทย์) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เปิดอ่าน 133 ครั้ง เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2562 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ