NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                    เทศบาลตำบลบางนมโค ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางนมโค ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และเปลี่ยนฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลบางนมโค   เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2550  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 26  มิถุนายน  2550  มีพื้นที่ 13.31  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  8,318.75 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                   ทิศเหนือ          ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา / ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล

                   ทิศใต้             ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา

                   ทิศตะวันออก     ตำบลบางยี่โท และตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร

                   ทิศตะวันตก      ตำบลสามกอ, ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                    เป็นที่ราบลุ่มและมีพื้นที่ น้ำท่วมทุกปีทางตอนเหนือจรด แม่น้ำน้อย ทางตอนกลางและตอน ใต้พื้นที่ตั้งขนานไปกับคลองขนมจีน ซึ่งแยกมาจากแม่น้ำน้อย

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                   ตำบลบางนมโคในฤดูร้อนจะร้อนมากอุณหภูมิประมาณ 33 – 36 องศาเซลเซียส ฝนจะตกในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม และในฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 18 องศาเซลเซียส              

 1.4 ลักษณะของดิน

เป็นดินเหนียวปนดินทราย

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำน้อย

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ในพื้นที่ไม่มีเขตป่าไม้

             2.1 เขตการปกครอง

      ตำบลบางนมโคประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน

นางเพลินพิศ     เทียนบูชา(กำนัน)

กำนันตำบลบางนมโค

นายศรัณ         ทรงไตรย์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

นายประวิทย์     ลวดลาย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

นายสุรชัย        ทรงลำเจียก

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

นายประสิทธิ์     เรืองเดช

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

นายสมยศ        เรืองเดช

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

นายวิเชียร        เทียนบูชา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

นายสุกิจ          กิจนาวี

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

นายภิเชษฐ       เกตุจำปา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9

นายชิตณรงค์     เกตุศักดิ์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

นายสมชาย       ศุภผล

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11

2.2 การเลือกตั้ง

                   การจัดองค์กรเทศบาล ประกอบด้วย

สภาเทศบาล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง จำนวน 12 คน ซึ่งเลือกโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และสภาเทศบาลมีประธานภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของเทศบาล

ปัจจุบันสภาเทศบาลตำบลบางนมโค ประกอบด้วย

นายธนู           เรืองเดช

ประธานสภาเทศบาล

นางสาวปาณิสา  จุลศรี

รองประธานสภาเทศบาล

นายประเสริฐ    ทรัพย์พานิช

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเวก           ทรงโภค

สมาชิกสภาเทศบาล

นางลัดดาวัลย์      สนเอี่ยม

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรินทร์      ธนะสันต์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุทีป         เกตุจำปา

สมาชิกสภาเทศบาล

นายปัญญา       กลิ่นหอม

สมาชิกสภาเทศบาล

นางวาสนา       ไตรถวิล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประทุม      ธนะนาม

สมาชิกสภาเทศบาล

นายธีระพงษ์     ทรงนิโครธ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมพร        ทรงไตรย์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และนายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีที่มิใช่สภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย จำนวน 2 คน

ปัจจุบันคณะผู้บริหารเทศบาล ประกอบด้วย

นายปรีชา        ดัสดุลย์ 

นายกเทศมนตรี

นายวิเชียร        ทรงลำเจียก

รองนายกเทศมนตรี

นายประสาน     ดัสดุลย์ 

รองนายกเทศมนตรี