NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ITA

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 01 โครงสร้าง
- โครงสร้าง
- ข้อมูลทั่วไป
- แผนภูมิโครงสร้างเทศบสลตำบลบางนมโค
ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร
- ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อ 03 อำนาจหน้าที่
- อำนาจหน้าที่
ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ
- ข้อมูลการติดต่อ
ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
- ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ 08 Q & A
- ร้องทุกข์/ร้องเรียน
- ติดต่อเจ้าหน้าที่
- เว็บบอร์ด
- Facebook เทศบาลตำบลบางนมโค
ข้อ 09 Social Networks
- เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโค
- Facebook เทศบาลตำบลบางนมโค

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทสบาลตำบลบางนมโค
ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบเดือนเมษายน 2563 (ตุลาคม 2562 - เมษายน 2563)
ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่เทศบาลตำบลบางนมโคนำมาใช้ในการปฏิบัติ
- คู่มือประชาชนสำหรับจดทะเบียนพาณิชย์
- คู่มือปฏิบัติงาน
ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์
ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการแยก สำนัก กอง กลุ่มงาน
ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบสอบถามความพึ่งพอใจ
- รายงานข้อมูลความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อ 17 E – Service
- E-service

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานงบการเงิน ตุลาคม 2562
- รายงานงบการเงิน พฤศจิกายน 2562
- รายงานงบการเงิน ธันวาคม 2562
- รายงานงบการเงิน มกราคม 2563
- รายงานงบการเงิน กุมภาพันธ์ 2563
- รายงานงบการเงิน มีนาคม 2563
ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานงบแแสดงฐานนะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
- เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ประกาศการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
- ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
- ตัวอย่าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
- ตัวอย่าง ประกาศการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563
ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาตรที่ 1 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2562
- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาตรที่ 2 เดือน ม.ค.-มี.ค. 2563

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบายบริหารงานบุคคลเทศบาลตำบลบางนมโค
ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล
- แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล
- แผนพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
- หลักเกณฑ์วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียนทั่วไป ร้อยเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ร้องเรียนเรื่องทุจริต
- ร้องทุกข์ ร้องเรียน
- เว็บบอร์ด
- Facebook เทศบาลตำบลบางนมโค
ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- ร้องเรียนร้องทุกข์
- เว็บบอร์ด
- Facebook เทศบาลบางนมโค
- ติดต่อเจ้าหน้าที่
ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- ประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
- โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19
- โครงการชุมชนบางนมโคร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
- โคงการลดการใช้พลังงานเทศบาลตำบลบางนมโค

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- ประกาศเทศบาลตำบลบางนมโค เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตและต่อต้านคอรัปชั่น
- ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- ประชาคมเพื่อร่วมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากร
- ทบทวนแผน พ.ศ. 2561-2565
ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบางนมโค
ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบางนมโค
ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่อวในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง รับมือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19
ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
- แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ 40 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลบางนมโค รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลบางนมโค รอบ 12 เดือน
ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลบางนมโค
ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่เทศบาลตำบลบางนมโคนำมาใช้ปฏิบัติ
- การเปิดกรอบอัตรากำลังรวมทั้งการบรรจุแต่งตั้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน