NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบางนมโค ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยประธานเปิดโครงการ คือ น

เปิดอ่าน 299 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ