NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เปิด โครงการชุมชนบางนมโคร่วมใจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณสถานีอนามัยเทศบาลตำบลบางนมโค

เปิดอ่าน 93 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ