NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลบางนมโค ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ของเทศบาลตำบลบางนมโค ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางนมโค

เปิดอ่าน 133 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ