NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้จัดอบรมการสนทนากลุ่มเรื่องรูปแบบการส่งเสริมการออมแห่งชาติ กรณีศึกษาตำบลบางนมโค ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค

เปิดอ่าน 117 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ