NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 พ.ค. 2562 .. กองการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขอ

เปิดอ่าน 161 ครั้ง เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2562 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ