NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

หนังสือเข้า - ออก

cloud_download

หนังสือมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ อว 0601.0123/007 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท

08 มีนาคม 2564
cloud_download

หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมที่ อว 0641.01/ว 2516 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

08 มีนาคม 2564
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 389 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan)

08 มีนาคม 2564
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 385 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ\"มหาดไทยชวนรู้\"ประจำเดือน มีนาคม 2564

08 มีนาคม 2564
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 386 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564

08 มีนาคม 2564
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 366 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ

08 มีนาคม 2564
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.4/ว 307 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

05 มีนาคม 2564
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 348 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564

05 มีนาคม 2564
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 224 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การประชาสัมพันธ์และดำเนินการตามโครงการเราชนะ

17 กุมภาพันธ์ 2564
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 209 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564

17 กุมภาพันธ์ 2564
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 219 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การประชาสัมพันธ์และการดำเนินการตามโครงการเราชนะ

17 กุมภาพันธ์ 2564
cloud_download

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ นร 0305/ว 405 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง จัดทำข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภต

17 กุมภาพันธ์ 2564
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 220 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

17 กุมภาพันธ์ 2564
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 267 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564

17 กุมภาพันธ์ 2564
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 270 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564

17 กุมภาพันธ์ 2564
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 17 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49-50/2563

11 มกราคม 2564
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 39 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในแหล่งท่องเที่ยว

11 มกราคม 2564
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 14 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ\"มหาดไทยชวนรู้\"ประจำเดือน มกราคม 2564

11 มกราคม 2564
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 0023.20/ว 1452 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกเลิกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไป สู่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น

11 พฤศจิกายน 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 1401 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2563

04 พฤศจิกายน 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 1369 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง

30 ตุลาคม 2563
cloud_download

หนังสือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสนา ที่ ศธ 0210.4815/ว 779 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา

28 ตุลาคม 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 0023.20/ว 251 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

28 ตุลาคม 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 1339 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 40/2563

22 ตุลาคม 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 0023.20/ว 1359 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

22 ตุลาคม 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 0023.20/ว 1354 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Smart City Week 2020

22 ตุลาคม 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 1340 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020

22 ตุลาคม 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 1261 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563

06 ตุลาคม 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 0023.20/ว 245 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

06 ตุลาคม 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 1247 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง การประชาสัมพันธ์สินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

06 ตุลาคม 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 1208 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

25 กันยายน 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 1206 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน \"JOB EXPO THAILAND 2020\"

25 กันยายน 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 1210 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ \"มหาดไทยชวนรู้\" ประจำเดือน กันยายน 2563

25 กันยายน 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 1209 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

25 กันยายน 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 967 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563

17 กันยายน 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 1063 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563

17 กันยายน 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 1103 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563

17 กันยายน 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.2/ว 919 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การเคลื่อนไหวสมาชิกคณะปฏิรูปยุทธศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทสยาม

22 กรกฎาคม 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 918 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ฝ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต้งตั้งให้ดำ

22 กรกฎาคม 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 226 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดส่งสาวงามเข้าประกวด Miss Ayutthaya ประจำปี 2563

28 กุมภาพันธ์ 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 137 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอแจ้งพังรายการวิทยุ(มหาดไทยชวนรู้) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

07 กุมภาพันธ์ 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.2/ว 68 ลงวีันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)

07 กุมภาพันธ์ 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 0023.60/ว 30 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาสกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

07 กุมภาพันธ์ 2563
cloud_download

หนังสือสถานีตำรวจภูธรเสนา ที่ 0016.6(15)/225 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้คาฝุ่นละออง PM 2.5 ลดปริมาณลง

07 กุมภาพันธ์ 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 0023.1/ว 6 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2563

09 มกราคม 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 20 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่

09 มกราคม 2563
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ 0023.20/ว 1346 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2562

20 ธันวาคม 2562
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.2/ว 1831 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20 ธันวาคม 2562
cloud_download

หนังสือโรงพยาบาลเสนาที่ อย 0032.206/ว 4664 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงพยาบาลเสนา

20 ธันวาคม 2562
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 1218.1/ว 1324 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง เชิญแต่งกายด้วยชุดไทย/ผ้าพื้นเมือง

20 ธันวาคม 2562
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 0023.20/ว 1294 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิ

06 ธันวาคม 2562
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 0023.20/ว 391 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพศหญิงเพศชาย)

06 ธันวาคม 2562
cloud_download

หนังสืออำเภอเสนาที่ อย 0023.20/ว 329 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4/2562

06 ธันวาคม 2562
cloud_download

แจ้งเวียน เรื่องการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต

22 พฤศจิกายน 2561
cloud_download

หนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย 0023.1/ว12861 ลว.17 ก.ค.2561 เรื่องการอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.

14 สิงหาคม 2561
cloud_download

หนังสือเทศบาลตำบลบางนมโค ที่ อย 72001/ว149 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่องการรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

04 กรกฎาคม 2561
cloud_download

หนังสือสำนักปลัดเทศบาล ที่ อย 72001/ว145 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29 มิถุนายน 2561
cloud_download

หนังสือสำนักปลัดเทศบาล ที่ อย 72001/ว88 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และค่าใข้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ แลัค่าสาธารณูปโภค

29 มิถุนายน 2561
cloud_download

หนังสือสำนักปลัดเทศบาล ที่ อย 72001/ว87 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29 มิถุนายน 2561
cloud_download

หนังสือสำนักปลัดเทศบาล ที่ อย 72001/ว47 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

29 มิถุนายน 2561
cloud_download

หนังสือเวียนสำนักปลัดเทศบาล ที่ อย 72001/ว31 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29 มิถุนายน 2561
cloud_download

หนังสือเวียนสำนักปลัดเทศบาล ที่ อย 72001/ว27 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องแนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29 มิถุนายน 2561
cloud_download

หนังสือเวียนสำนักปลัดเทศบาล ที่ อย 72001/ว26 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29 มิถุนายน 2561
cloud_download

หนังสือเวียนสำนักปลัดเทศบาล ที่ อย 72001/ว94 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

02 มิถุนายน 2561
cloud_download

หนังสือเวียนสำนักปลัดเทศบาล ที่ อย 72001/ว90 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่องอัตราราคางานต่อหน่อย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

02 มิถุนายน 2561